Polskie Stowarzyszenie Turystyki - PST

Adres

Polskie Stowarzyszenie
Turystyki

Plac Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa

tel.: 22 210 06 01

POLSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYKI

Polskie Stowarzyszenie Turystyki działa od 1988 roku w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach i zrzesza, na zasadach dobrowolności, przedstawicieli nauki i praktyki, tj. osoby łączące wiedzę teoretyczną z praktyką ekspertów turystyki, profesjonalistów turystyki, przedstawicieli różnych zawodów, m.in. prawników, ekonomistów, geografów, architektów, pedagogów, socjologów.

Stowarzyszenie popiera wszechstronny rozwój turystyki i nauk o turystyce, zabiegając o szerokie wykorzystywanie osiągnięć naukowych. Sprzyja wymianie doświadczeń, wypracowywaniu wspólnych stanowisk w istotnych zagadnieniach. Reprezentuje interesy środowiska na zewnątrz, poprzez działalność w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach związanych z turystyką jak również w organach rządowych.

Polskie Stowarzyszenie Turystyki w 1995 roku było inicjatorem I Kongresu Turystyki Polskiej „TURYSTYKA – SZANSĄ ROZWOJU KRAJU" oraz wnioskodawcą powołania Rady Turystyki przy Premierze (1994), co miało swoje znaczenie w upowszechnieniu spraw turystyki w innych resortach. Stowarzyszenie współdziała w Krajowej Radzie Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastronomicznych, której w roku 1997 było współzałożycielem.
W ramach Stowarzyszenia działa sekcja "Klub Nauczyciela Turystyki".
Stowarzyszenie posiada listę ekspertów turystyki, których rekomenduje jako znawców tej dziedziny.

Stowarzyszenie było i jest inicjatorem i organizatorem problemowych spotkań, seminariów i konferencji, w szczególności o tematyce rozwijającej problemy dyskutowane podczas Kongresu oraz organizatorem seminariów poświęconych wychowaniu dla turystyki, specjalnego cyklu skierowanego dla osób kształcących nową kadrę.

- Turystyka na obszarach chronionych
- Kulturowe aspekty rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej
- Edukacja ekologiczna w wychowaniu dla turystyki
- Gospodarka turystyczna w regionach
- Edukacyjne i wychowawcze aspekty turystyki
- Problemy rozwoju turystyki w nowym układzie administracyjnym kraju
- Wychowanie dla turystyki. Wspomaganie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turystyce
- Studia turystyczne w Polsce, stan obecny, kierunki zmian
- Turystyka a uzdrowiska
- Turystyka w Polsce w okresie kryzysu
- Warszawa przyjazna turystyce

Działalność wydawnicza to: biuletyn wewnętrzny oraz materiały z konferencji i seminariów.

Wielu z członków Stowarzyszenia prowadzi badania naukowe, niektórzy są również wykładowcami różnych uczelni i szkół: Uniwersytety, Uniwersytety Ekonomiczne, Akademie Wychowania Fizycznego, Wyższe Szkoły Zawodowe i inne.

Kształcą, szkolą i wychowują kadry dla turystyki. Biorą udział w wielu ofertach edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia i o różnych profilach.
Są pracownikami instytutów, administracji i jednostek świadczących usługi dla turystyki.
Są ekspertami w gospodarce turystycznej. Zasiadają w radach naukowych, zespołach opiniodawczych, doradczych i eksperckich. Mają swój znaczący udział w modernizacji procesów kształcenia: tworzeniu szkół i kierunków turystycznych, opracowaniu programów edukacyjnych i badawczych, unowocześnianiu systemu kształceniem kadr dla turystyki i zarządzania turystyką w Polsce.

W szeregach Stowarzyszenia są osoby, które zaznaczyły się swoim wkładem w rozwój turystyki jako pracownicy administracji centralnej i terenowej, przedstawiciele branży
turystycznej oraz pracownicy instytutów, uczelni i szkół w całej Polsce.